Главная » Информация » Особенная информация

Собрание акционеров

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00376509
повідомляє Вас про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться:
«24» квітня 2012 року
за адресою товариства: м. Одеса. вул. Середньофонтанська,16 ,в залі охорони праці (кімн. б/н)
Початок зборів о 11.00 годині
Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів
з 9.00 до 10.45 годин у день проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 18.04.2012р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Про затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.
4. Затвердження річного звіту товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
9. Розгляд питання про отримання кредиту.
10. Розгляд питання про визначення виду забезпечення зобов’язань за кредитом.
11. Щодо подання товариством клопотання виступити фінансовими поручителями.
12. Щодо надання фінансової поруки.
13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
тис. грн.
Найменування показника період
2010 2011
Усього активів 750463 801299
Основні засоби 357022 345795
Довгострокові фінансові інвестиції 110098 111269
Запаси 2390 13468
Сумарна дебіторська заборгованість 54720 85966
Грошові кошти та їх еквіваленти 20295 20301
Нерозподілений прибуток -253188 -295742
Власний капітал 347122 347120
Статутний капітал 85265 85265
Довгострокові зобов’язання 345440 368065
Поточні зобов’язання 225824 296591
Чистий прибуток (збиток) -191018 -42554
Середньорічна кількість акцій (шт.) 341 061 494 341 061 494
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Численність працівників на кінець періоду (осіб) 230 310
Акціонери мають право ознайомитися з документами та матеріалами, які пов’язані з питаннями, що виносяться на голосування за адресою товариства: м. Одеса. вул. Середньофонтанська, буд. 16. (кімната для переговорів, б/н).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління - Ладан Анастасія Григорівна.
Для участі у загальних зборах та/або ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог з чинного законодавства України.
Повідомлення опубліковано у газеті «ВІДОМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» № 53 від 20.03.2012р.
Довідки за телефоном: (048) 728-09-43
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

Категория: Особенная информация | Добавил: Солнечная_долина (23.03.2012)
Просмотров: 1650 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]